ວຽງຈັນ, 14 ມີນາ 2019 – ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ດີລອຍ (Deloitte) ປະເທດມາເລເຊຍ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມທະນາຄານ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້:  ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດກົດລະບຽບ ຂອງແໜງການທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ  ແລະ ການສຳມະນາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫລັກການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມາດຕະຖານບາເຊວ (Basel) & ມາດຕະຖານສາກົນທາງການລາຍງານດ້ານການເງິນ (IFRS9).  ເພື່ອເປັນ ການ ຜັນຂະຫຍາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ ທຸລະ ກິດຕາມ ມາດຕະຖານ ບາເຊວ ໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນ ປີ 2025. ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ ດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ ໃຫ້ ບໍລິການ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ – ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນ ເຫັນໄດ້ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການປັບປຸງລະບົບ ການຄຸ້ມ ບໍລິຫານ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ເພື່ອເປັນປະກອບສ່ວຍໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ຮອງຮັບຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງ ເຄື່ອຄ່າຍ ການບໍລິການຂອງ ບັນດາທະນາຄານໃນພາກພື້ນອາຊີ.

       ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ປະທານ ສະມາຄົມລາວ (Mr. Phoukhong CHANTHACHACK, Chairman of Lao Bankers’ Association ), ໄດ້ກ່າວໃນວາລະການເປີດກອງປະຊຸມ ການກຽມພ້ອມໃນການປັບປຸງການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານສ້າງກົນແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນຂອງບັນດາ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ການຈັດສໍາມະນາ ແລະ ການນໍາສະເໜີການກະກຽມ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ ພະນັກງານບຸກລະກອນທຸກຂັ້ນຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ, ເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການປະຕິບັດລະບຽບຫລັກການ ສາກົນແມ່ນເປັນປັດໃຈຫລັກສະໜັບສະໜູນແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ      ແກ່ ບັນດານັກລົງທຶນ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດການເງິນທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນ ສາມາດຂະຫຍາຍການບໍລິການ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແຫລ່ງທືນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ນອກນັ້ນ ການເຊື່ອມໂຍງຂະແໜງທະນາຄານ ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ ການບໍລິການຂອງທະນາຄານ ມີຄວາມທັນໄໝ ແລະ ລົດຜ່ອນການໃຊ້ເງິນສົດ ທັງເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

      ກອງປະຊຸມສໍາມະນາຄັ້ງນີ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍກອງເລຂາບາເຊວ ແລະ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ແຜນການສ້າງນິຕິກໍາຮອງຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫລັກການບາເຊວ., ເຊິ່ງແຜນງານດັ່ງກາວຈະເປັນແນວທາງໃນການປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ    ໃນສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ຮອງຮັບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະ  10 ປີ 2016-2025 ແລະ ວິໃສທັດ 2030 ຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ.

      ທ່ານ Justin Ong ຫຸ້ນສວນ ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ດີລອຍ ປະເທດ ມາເລເຊຍ ແລະ ຄະນະຊ່ຽວຊານຈະໄດ້ນໍາສະເໜີ ຫລັກການພື້ນຖານກ່ຽວກັບຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ, ການລາຍງານ ແລະ ການຕິດຕາມ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິວັດ ທະນາການຂອງຫລັກການບາເຊວ, ນອກນັ້ນກໍ່ຈະສະເໜີບົດຮຽນການຈັດປະຕິບັດຫລັກການ ບາເຊວ ຈາກບັນດາ ປະເທດໃນອາຊຽນເພື່ອເປັນແບບຢ່າງ ໃນພາກກະກຽມ ແລະ ພາກປະຕິບັດເຕັມຮູບແບບມາດຖານ ບາເຊວ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມ 145 ທ່ານ ຈາກບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ 41 ແຫ່ງ , ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກົມກ່ຽວຂ້ອງ.