ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001, ມີບົດບາດໃນການເຕົ້າໂຮມເປັນອົງກອນຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນຕົວແທນແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດເພື່ອເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງທະນາຄານທຸລະກິດໃນການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ ບັນດາ ​ສະມາຊິກ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ສະເໜີ ແລະ ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ແຜນ​ພັດທະນາ​​ເສດຖະກິດ ແລະບັນດາ​ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ-ການທະນາຄານ.

      ສະມາຄົມ​ທະນາຄານ​ລາວປະຈຸ​ບັນ​ມີ​ສະມາຊິກ​ທີ່​ເປັນ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ທັງໝົດ 18 ທະນາຄານ ປະກອບດ້ວຍ 03 ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ, 03 ທະນາຄານທຸລະກິດລັດຮ່ວມທືນ, 06 ທະນາຄານທຸລະກິດເອກະຊົນ, 05 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນບໍລິສັດລູກຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ 01 ທະນາຄານທຸລະກິດສາຂາຕ່າງປະເທດ. ໂດຍອົງປະກອບ ແລະ ການບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດເຫລົ່ານີ້ ຈື່ງຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຄົມທະນາຄານລາວສາມາດເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນຕົວແທນແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ສາມາດສ້າງ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແກ່ຄວາມຕ້ອງການ ແກ່ການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ.

       ສະມາຄົມ​ທະນາຄານ​ລາວ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ສະມາຄົມ​ທະນາຄານ​ອາຊຽນ ໃນປີ 2004, ເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມທະນາຄານ ລາວ ມີບົດບາດ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດລາວ ໃນອາຊຽນເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບັນດາແຜນງານ  ແລະ ວິໃສທັດຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຕາງໜ້າຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດໃນການປະສານງານກັບບັນດາສະມາຄົມທະນາຄານ 09 ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນອົງກອນທີ່ ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ ແລະ ເວທີປຶກສາຫາຫລືການພັດທະນາຂົງເຂດທະນາຄານ-ການເງິນ.