ວຽງຈັນ, 23 ພຶດສະພາ 2019 –ສະມາຄົມທະນາຄານລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ,ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ອົງການ ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ (CRDF GLOBAL) ແລະ ໜ່ວຍງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຄົ້ນຄວ້າ ຄວາມສ່ຽງ ດ້ານການເງິນ (Kharon). ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເທື່ອທໍາອິດ ທີ່ ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ເປັນເຈົ້າການໃນການກະກຽມ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ CRDFGLOBAL ແລະ  Kharon ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຈາກ 17 ທະນາຄານທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ…

read more

     ສືບຕໍ່ຈາກປີ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນຕອບຮັບໃນທິດທາງທີ່ດີ ດັ່ງນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04 -08 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2018 ໂດຍສະມາຄົມທະນາຄານໄທຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ສືບຕໍ່ການຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2018 ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ, ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ບໍລິ ຫານຂອງບັນດາປະເທດ CLMVT ໄດ້ແກ່: ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມ້າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ, ໄດ້ແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ນະວັດຕະກໍາທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນໃນພາກການເງິນຮ່ວມກັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງ ການເງິນໃນພາກພື້ນ. Source1: https://www.facebook.com/bankofthailandofficial/posts/722620968087333/ Source 2:…

read more