ວິໃສທັດ

      ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ  ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຂົງເຂດການບໍລິການທະນາຄານ-ການເງິນ ໃຫ້ຮອງຮັບກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ.

ພາລະກິດ

  • ເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ.
  • ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງສະມາຄົມ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.
  • ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຍົກ ລະດັບຄວາມ ຮູ້ແກ່ຄວາມສະມາດຂອງພະນັກງານແຕ່ລະຂັ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ.