ວິໃສທັດ

      ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ  ເພື່ອມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຂົງເຂດການບໍລິການທະນາຄານ-ການເງິນ ໃຫ້ຮອງຮັບກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງສາກົນ.

ພາລະກິດ