Ordinary Member

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

(ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ)

Website:  www.bcel.com.la

Call Center : 1555

Tel : (+85621) 213200

Fax : (+856-21) 213202

ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ

ມິດທີ່ດີ ຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ການຮ່ວມທຶນແບບຢືນຍົງ

Website:  www.ldblao.la

Tel : (+856-21) 213300 – 03

Fax : (+856-21) 241275

ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ

Website:  www.apb.com.la

Tel : (+856-21) 713 060, 713079

Fax (+85621) 713061

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ

(ຂົວຕໍ່ແຫ່ງຜົນສຳເລັດ)

Website:  www.laovietbank.com.la

Tel: (856) 21 251418

Fax: (856) 21 212197

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ຈຳກັດ

Website: www.bfl-bred.com

Tel : (+856-21)  285 444.

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ

Website:  www.laochinabank.com

Tel : (+856-21) 418 888

ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ

Website:  www.stbanklaos.la

Tel : (+856-21) 241 560-62

Fax : (+856-21) 241 564

ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ

Website:  www.phongsavanhbank.com

Call center: 1188

Tel: (+856-21) 218 912 , 219 221, P.O Box: 3099
Fax: +856-21 711558
Email: info@phongsavanhbank.com

ທະນາຄານມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ຈໍາກັດ

ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ

ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈຳກັດ

Website:  www.biclaos.com

Tel : (+856-21) 250 388, 250 420

Fax : (+856-21) 250 479

ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ

Website:  www.jdbbank.com.la

Call Center : 1499

Tel : (+85621) 213531-6

ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ

Website: www.acledabank.com.la

P.O. Box : 1555
Tel : +856 (0)21 416 999
E-mail : acledabank@acledabank.com.la

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍລາວ ຈຳກັດ

Website: www.canadiabank.com.la

Tel: +856-21 227999

Fax: +856-21 227888

ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນລາວ ຈຳກັດ

(ຍົກສູງຄຸນຄ່າຊີວິດ)

ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິນລາວ ຈຳກັດ(ຊາຄອມແບັງ)

Website: www.sacombank.com.la

Tel : (+856-21) 26 7979

Fax: (+856-21) 265 725

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ

Website: www.kasikornbank.com.la

Tel : (+856-21) 410888

Fax : (+856-21) 253336

ກຸ່ມທະນາຄານ ເອເອັນແຊັດ ຈຳກັດ, ສາຂາລາວ

Website: www.anz.com

Tel : (+856-21) 222700

Fax : (+856-21) 213513