ໃນວັນທີ 22 ເດືອນ ພຶດສະພາ 2018 ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ( LBA ) ຮ່ວມກັບ ອົງການການເງິນ ສາກົນ ( IFC ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ” ເຊິ່ງ ຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ແລະ ທ່ານ Kuno Kazuhiro ເອກອັກຄະລັດສະຖູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 48 ທ່ານ.

     ເປົ້າໝາຍຂອງການຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ນັ້ນກໍ່ຄືພາບລວມຂອງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ, ຄວາມສ່ຽງທາງຕະຫຼາດ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານການດໍາເນີນງານ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງເຊິ່ງທັງໝົດລ້ວນແຕ່ເປັນບົດ ຮຽນທີ່ມີປະໂຫຍດແກ່ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຢູ່ໃນລາວ.

   ໃນປະຈຸບັນທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນກໍາລັງພົບກັບຄວາມທ້າທາຍໃນຫຼາຍໆດ້ນເຊັ່ນ: ຄຸນນະພາບຊັບສິນ, ຄວາມພໍພຽງຂອງທຶນ ແລະ ກໍາໄລທີ່ຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ຖ່ວງດຶງການບໍລິການ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ. ໃນສະພາບທີ່ການລົງທຶນກວມເຖິງ 90% ແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງແຕ່ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານຍັງຕ້ອງມີການປັບປຸງ, ການຕອບສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງປະຊາຊົນ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ.

    ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ດີ ສາມາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃໝ່ ໂດຍສະເພາະນັກລົງທຶນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສະນັ້ນ, ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຈຶ່ງຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໃນໄລຍະຍາວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ.

   ໂດຍກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ເຊິ່ງຈະສາມາດສະໜອງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາ ຄານທຸລະກິດ ເພື່ອຮັບມືການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບເສດຖະກິດ, ຈະໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມ ສໍາຄັນຂອງການປັບປຸງ ແລະ ຈັດສັນລະບົບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງໃນການບໍລິຫານທະນາຄານເຊັ່ນ: ການເກັບກໍາ ສະພາບການບໍລິການຂອງທະນາຄານ ທີ່ອາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ພາບລວມການສະໜອງການບໍລິການຂອງທະນາ ຄານຕໍ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງ.