ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04-10 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ສະມາຄົມທະນາຄານໄທຮ່ວມກັບທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດໄທໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2019 ເປັນປີທີ 3 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ເຊິ່ງໃນປີ 2019 ນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໃນກອງແນວຄິດ “ ການເຊື່ອມໂຍງຂະແໜງການເງິນໃນຍຸກ ຂອງດິຈິຕອລ – Financial Connectivity in the Digital World ” ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນເພື່ອເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານລະ ດັບສູງດ້ານຂະໜງການເງິນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT ໄດ້ແກ່: ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມ້າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ, ທີ່ມີບົດບາດໃນການຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິງຜ່ານການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກ ປ່ຽນປະສົບການລະຫວ່າງຫັນໂດຍສະເພາະການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງຂະແໜງການເງິນເພື່ອສະດວກໃນການພັດທະນານະວັດຕະກໍາ, ການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງການເງິນເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນ Digital platform ແລະ ແນວທາງ ໃນການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງຂອງ SME ເພື່ອໃຊ້ປະກອບການວາງແຜນພັດທະນາລະບົບການເງິນໃນແຕ່ ລະປະເທດໃຫ້ພ້ອມຮັບໃຊ້ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆໄດ້ຢ່າງ ມີປະສິດທິຜົນ.