ກ່ຽວກັບສະມາຄົມທະນາຄານລາວ – About Lao banker’s

      ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001, ມີບົດບາດໃນການເຕົ້າໂຮມເປັນອົງກອນຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນຕົວແທນແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດເພື່ອເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງທະນາຄານທຸລະກິດໃນການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ ບັນດາ ​ສະມາຊິກ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ສະເໜີ ແລະ ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ຕໍ່​ແຜນ​ພັດທະນາ​​ເສດຖະກິດ ແລະບັນດາ​ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາລະບົບ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ-ການທະນາຄານ.

      ສະມາຄົມ​ທະນາຄານ​ລາວປະຈຸ​ບັນ​ມີ​ສະມາຊິກ​ທີ່​ເປັນ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ທັງໝົດ 18 ທະນາຄານ ປະກອບດ້ວຍ 03 ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ, 03 ທະນາຄານທຸລະກິດລັດຮ່ວມທືນ, 06 ທະນາຄານທຸລະກິດເອກະຊົນ, 05 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນບໍລິສັດລູກຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ 01 ທະນາຄານທຸລະກິດສາຂາຕ່າງປະເທດ. ໂດຍອົງປະກອບ ແລະ ການບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດເຫລົ່ານີ້ ຈື່ງຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຄົມທະນາຄານລາວສາມາດເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນຕົວແທນແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ສາມາດສ້າງ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແກ່ຄວາມຕ້ອງການ ແກ່ການພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມແຕ່ລະໄລຍະ.

       ສະມາຄົມ​ທະນາຄານ​ລາວ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ສະມາຄົມ​ທະນາຄານ​ອາຊຽນ ໃນປີ 2004, ເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມທະນາຄານ ລາວ ມີບົດບາດ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດລາວ ໃນອາຊຽນເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບັນດາແຜນງານ  ແລະ ວິໃສທັດຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ, ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຕາງໜ້າຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດໃນການປະສານງານກັບບັນດາສະມາຄົມທະນາຄານ 09 ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນອົງກອນທີ່ ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ ແລະ ເວທີປຶກສາຫາຫລືການພັດທະນາຂົງເຂດທະນາຄານ-ການເງິນ.

      ສະ ມາ ຄົມ ທະ ນາ ຄານ ລາວ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ 2001, ມີ ບົດ ບາດ ໃນ ການ ເຕົ້າ ໂຮມ ເປັນ ອົງກອນ ຈັດ ຕັ້ງ ທີ່ ເປັນ ຕົວ ແທນແກ່ບັນ ດາ ທະ ນາ ຄານ ທຸ ລະ ກິດ ເພື່ອ ເປັນ ຂົວ ຕໍ່ ລະ ຫວ່າງທະ ນາຄານ ທຸ ລະ ກິດ ໃນ ການ ເຕົ້າ ໂຮມຄວາມ ເຫັນ ຂອງ ບັນດາ ສະມາຊິກທະ ນາ ຄານ ທຸ ລະ ກິດ ສະ ເໜີ ແລະ ປະ ກອບ ຄຳ ເຫັນ ຂອງ ບັນ ດາ ສະ ມາ ຊິກ ທະ ນາ ຄານທຸ ລະກິດ ປະ ກອບ ຄຳ ເຫັນ ຕໍ່ ແຜນພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ແລະ ບັນ ດາແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ພັດ ທະ ນາລະ ບົບ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ – ການທະ ນາ ຄານ.       ສະ ມາ ຄົມ ທະ ນາ ຄານ ລາວ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ 2001, ມີ ບົດ ບາດ ໃນ ການ ເຕົ້າ ໂຮມ ເປັນ ອົງກອນ ຈັດ ຕັ້ງ ທີ່ ເປັນ ຕົວ ແທນແກ່ບັນ ດາ ທະ ນາ ຄານ ທຸ ລະ ກິດ ເພື່ອ ເປັນ ຂົວ ຕໍ່ ລະ ຫວ່າງທະ ນາຄານ ທຸ ລະ ກິດ ໃນ ການ ເຕົ້າ ໂຮມຄວາມ ເຫັນ ຂອງ ບັນດາ ສະມາຊິກທະ ນາ ຄານ ທຸ ລະ ກິດ ສະ ເໜີ ແລະ ປະ ກອບ ຄຳ ເຫັນ ຂອງ ບັນ ດາ ສະ ມາ ຊິກ ທະ ນາ ຄານທຸ ລະກິດ ປະ ກອບ ຄຳ ເຫັນ ຕໍ່ ແຜນພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ແລະ ບັນ ດາແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ພັດ ທະ ນາລະ ບົບ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ – ການທະ ນາ ຄານ.       ສະ ມາ ຄົມ ທະ ນາ ຄານ ລາວ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ 2001, ມີ ບົດ ບາດ ໃນ ການ ເຕົ້າ ໂຮມ ເປັນ ອົງກອນ ຈັດ ຕັ້ງ ທີ່ ເປັນ ຕົວ ແທນແກ່ບັນ ດາ ທະ ນາ ຄານ ທຸ ລະ ກິດ ເພື່ອ ເປັນ ຂົວ ຕໍ່ ລະ ຫວ່າງທະ ນາຄານ ທຸ ລະ ກິດ ໃນ ການ ເຕົ້າ ໂຮມຄວາມ ເຫັນ ຂອງ ບັນດາ ສະມາຊິກທະ ນາ ຄານ ທຸ ລະ ກິດ ສະ ເໜີ ແລະ ປະ ກອບ ຄຳ ເຫັນ ຂອງ ບັນ ດາ ສະ ມາ ຊິກ ທະ ນາ ຄານທຸ ລະກິດ ປະ ກອບ ຄຳ ເຫັນ ຕໍ່ ແຜນພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ແລະ ບັນ ດາແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ ພັດ ທະ ນາລະ ບົບ ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ – ການທະ ນາ ຄານ. ກ່ຽວກັບສະມາຄົມທະນາຄານລາວ – About Lao banker’s   ກ່ຽວກັບສະມາຄົມທະນາຄານລາວ – About Lao banker’s