ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ​

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ໂທ: +856 21 241393
ອີເມວ: lba@laobankers.la

ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນ 4, ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ສາຂານະຄອນຫຼວງ,

ຖະໜົນ ແຫ່ງບຸນ, ບ້ານຫາຍໂສກ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ