ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ

ປັດຈຸບັນ ສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ທີ່ເປັນທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ມີທັງໝົດ 5 ທະນາຄານດັ່ງລຸ່ມນີ້ທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ ຈຳກັດ

ຕິດຕໍ່ຫາ ACLEDA

Website: www.acledabank.com.la

P.O. Box : 1555
Tel : +856 (0)21 264 994 / 264 998
Fax : +856 (0)21 264 995 / 219 228
E-mail : acledabank@acledabank.com.la

ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍລາວ ຈຳກັດ

ຕິດຕໍ່ຫາ ທຄລ

Website: www.canadiabank.com.la

Tel: +856-21 227999

Fax: +856-21 227888

ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນລາວ ຈຳກັດ

(ຍົກສູງຄຸນຄ່າຊີວິດ)

ຕິດຕໍ່ຫາ VIETIN

Website: www.vietinbank.com.la

Tel : +856(21) 263 997

ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທື່ອງຕິນລາວ ຈຳກັດ(ຊາຄອມແບັງ)

ຕິດຕໍ່ຫາ Sacombank

Website: www.sacombank.com.la

Tel : (+856-21) 26 7979

Fax: (+856-21) 265 725

ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ

ຕິດຕໍ່ຫາ KBANK

Website: www.kasikornbank.com.la

Tel : (+856-21) 410888

Fax : (+856-21) 253336