ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ

ປັດຈຸບັນ ສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ທີ່ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ມີທັງໝົດ 3 ທະນາຄານດັ່ງລຸ່ມນີ້ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ

(ຂົວຕໍ່ແຫ່ງຜົນສຳເລັດ)

ຕິດຕໍ່ຫາ ທລວ

Website:  www.laovietbank.com.la

Tel: (856) 21 251418

Fax: (856) 21 212197

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ຈຳກັດ

ຕິດຕໍ່ຫາ BFL

Website: www.bfl-bred.com

Tel : (+856-21)  285 444.

ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ

ຕິດຕໍ່ຫາ LCNB

Website:  www.laochinabank.com

Tel : (+856-21) 418 888