ໃນວັນທີ 22 ເດືອນ ພຶດສະພາ 2018 ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ( LBA ) ຮ່ວມກັບ ອົງການການເງິນ ສາກົນ ( IFC ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ” ເຊິ່ງ ຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ແລະ ທ່ານ Kuno Kazuhiro ເອກອັກຄະລັດສະຖູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 48 ທ່ານ.    …

read more

          ວຽງຈັນ, 14 ມີນາ 2019 – ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ດີລອຍ (Deloitte) ປະເທດມາເລເຊຍ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມທະນາຄານ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້:  ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດກົດລະບຽບ ຂອງແໜງການທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ  ແລະ ການສຳມະນາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫລັກການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມາດຕະຖານບາເຊວ (Basel) & ມາດຕະຖານສາກົນທາງການລາຍງານດ້ານການເງິນ (IFRS9).  ເພື່ອເປັນ ການ ຜັນຂະຫຍາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ ທຸລະ ກິດຕາມ ມາດຕະຖານ ບາເຊວ ໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນ ປີ 2025….

read more

       ວຽງຈັນ, 21 ພຶດສະພາ 2018 – ສະມາຄົມທະນາຄານອາຊຽນ, ສະມາຄົມທະນາຄານສິງກະໂປ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມທະນາຄານ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ ເຄື່ອຂ່າຍນະວັດຕະກຳທາງການເງິນອາຊຽນ (AFIN) ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກຳທາງການເງິນ, ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ, ຄະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ, ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ຮ່ວມກັບ ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານສິງກະໂປ ທ່ານ ນາງ Ong-Ang Ai Boon , ທ່ານ Paul Gwee ເລຂາທິການສະມາຄົມທະນາຄານອາຊຽນ,ໂດຍການໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ…

read more